ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากเตาเผาของเสียติดเชื้อและสารเคมี

Main Article Content

วิภาวี ขำวิจิตร
ธนิดา เจริญสุข
อรรถโส ขำวิจิตร

Abstract

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากเตาเผาของเสียติดเชื้อและสารเคมี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณภาพอากาศ น้ำ และดิน ได้ถูกวิเคราะห์โดยเก็บตัวอย่างที่บริเวณก่อสร้างเตาเผาและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งสิ้นห้าจุดเก็บตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ถูกนำมาเปรียบเทียบสามช่วงเวลา คือ ก่อนและหลังการก่อสร้าง และเมื่อทำการเผามูลฝอยและเปรียบเทียบผลที่ได้กับค่ามาตรฐาน ปริมาณของเสียสารเคมีที่รวบรวมตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 ถึงเดือนมีนาคม 2553 มีปริมาณเท่ากับ 1,100 ลิตร ปริมาณขยะติดเชื้อโดยรวมเท่ากับ 570 กิโลกรัม ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ อากาศ และดิน พบว่ามีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ผลการเปรียบเทียบจากทั้งสามครั้งของการเก็บข้อมูล พบว่าเมีค่าที่แตกต่างกันเล็กน้อย ค่าความเข้มข้นของมลภาวะต่างๆจากปล่องควันเฉลี่ยจากทั้งเจ็ดครั้งของการเผาไหม้มีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐาน ยกเว้น ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 411.65 พีพีเอ็ม (ค่ามาตรฐานเท่ากับ 100 พีพีเอ็ม) ปริมาณฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน ภายในอาคารเตาเผามีค่าเท่ากับ 21 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)