การวิเคราะห์หาระยะเวลาในการดำเนินการของแบบจำลองเหตุการณ์แถวคอย

Main Article Content

ทวีศักดิ์ ภรามร
พรศิริ จงกล

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองเหตุการณ์แถวคอยที่มี 2 หน่วยให้บริการแบบอนุกรม โดยการหาระยะเวลาในการดำเนินการของการจำลองเหตุการณ์ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Batch method พบว่า ระยะเวลาในการดำเนินการจำลองเหตุการณ์ของการทดสอบครั้งที่ 1 และ 2 ต้องทำการจำลองเหตุการณ์เป็นเวลา 1,710 ชั่วโมง และ 1,620 ชั่วโมง แต่เนื่องจากหน่วยบริการที่ 1 และ 2 อยู่ในระบบการจำลองเหตุการณ์เดียวกัน ดังนั้นระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการจำลองเหตุการณ์ต้องครอบคลุมทั้ง 2 หน่วยบริการ ซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการจำลองเหตุการณ์คือ 1,710 ชั่วโมง และพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานจริงกับผลที่ได้จากแบบจำลอง เหตุการณ์

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)