การประเมินสมรรถนะของปั๊มหอยโข่งขนาดเล็กเมื่อใช้หมุนกลับทิศทางเป็นกังหันเพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว

Main Article Content

แหลมทอง จันทร์พะวง
บรรชา บุดดาดี

Abstract

การใช้ปั๊มหมุนกลับทิศทางเป็นกังหันน้ำ (Pump As Turbine- PAT) นับเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว เนื่องจากมีราคาถูก การติดตั้งและดูแลรักษาง่าย ดังนั้น บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอผลการทดลองและประเมินสมรรถนะของปั๊ม หอยโข่งขนาด 65-40-264, 65-50-214 และ 80-65-205 (หน่วยทั้งหมดเป็น mm.) ที่ทำงานในโหมดของกังหันน้ำ (PAT) โดยทดลองที่ระดับแรงดันน้ำจ่ายคงที่ 1.2 bar (12.24 mH2O) จากผลการทดลองพบว่าปั๊มหอยโข่งขนาดเล็กสามารถทำงานในโหมดของกังหันน้ำได้ดี โดยมีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 35.99 ร้อยละ 46.03 และ ร้อยละ 50.44 ที่อัตราการไหล 0.275 m3/min, 0.52 m3/min และ 0.763 m3/min ตามลำดับ กราฟสมรรถนะของปั๊มหอยโข่งที่ทำงานในโหมดของกังหันน้ำ มีลักษณะคล้ายกราฟสมรรถนะของกังหันน้ำจริง โดยค่าประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลของน้ำไหลผ่าน ปั๊มจนถึงค่าสูงสุด หลังจากนั้นจะมีค่าลดลงเมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้น

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)