การขยายกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารคลอร์ไพรีฟอส จากดินในไร่พริกที่ปนเปื้อน

Main Article Content

สุมนา สิริพัฒนากุล
กาญจนา พานแก้ว
วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์
ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคัดแยกและศึกษาความสามารถของกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารคลอร์ไพรีฟอสในดินที่ปนเปื้อนจากไร่พริก การศึกษาเป็นการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ จากผลการคัดแยกพบว่ากลุ่มจุลินทรีย์เป็นกลุ่มเฮเทอโรโทรปสามารถเจริญได้ในสภาวะที่มีอากาศที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และพีเอชประมาณ 7 ส่วนผลการศึกษาการเจริญเติบโตและการย่อยสลายสารของกลุ่มจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ พบว่าจุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตในระยะเพิ่มจำนวนเป็นเวลาประมาณ 2 วัน จากนั้นเข้าสู่ระยะคงตัว โดยมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารคลอร์ไพรีฟอส เท่ากับ 1.44 ต่อวัน ซึ่งสารคลอร์ไพรีฟอสลดลงร้อยละ 93 จากการทดลองที่ความเข้มข้นของสารเริ่มต้น 60 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยจลนพลศาสตร์ของการย่อยสลายสารคลอร์ไพรีฟอสเป็นปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง มีค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับ 0.93 ต่อวัน ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อลดการปนเปื้อนสารคลอร์ไพรีฟอสในพื้นที่จริงได้ต่อไป

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)