การเปรียบเทียบการบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลแบบติดกับที่ด้วยระบบเซลล์ดักติดเซลล์อิสระและเซลล์ยึดเกาะ

Main Article Content

สุมนา สิริพัฒนากุล
ฐาปกรณ์ ปรีเรขา
สัน แอบกระโทก
ฐิติพร ทองเกลี้ยง

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลแบบติดกับที่โดยใช้เซลล์ดักติดเปรียบเทียบกับระบบที่มีอยู่เดิม ซึ่งได้แก่ระบบเซลล์อิสระและเซลล์ยึดเกาะ เซลล์ดักติดเตรียมโดยใช้สารแคลเซียมแอลจีเนต ส่วนระบบเซลล์ยึดเกาะใช้ตัวกลางพลาสติกในการยึดเกาะ สำหรับการทดลองกระทำโดยการดำเนินระบบแบบเอสบีอาร์ต่อเนื่อง 10 วัฏจักร แต่ละวัฏจักรใช้เวลารวมประมาณ 9 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลาเติมอากาศ 6 ชั่วโมง เวลาตกตะกอน 2 ชั่วโมง และเวลาถ่ายน้ำเสียเข้าออกและพักระบบ 1 ชั่วโมง จากผลการศึกษาพบว่าระบบเซลล์ดักติดมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบอื่น ๆ กล่าวคือระบบเซลล์ดักติดมีประสิทธิภาพลดค่าซีโอดีได้ร้อยละ 88 ส่วนระบบเซลล์ยึดเกาะและเซลล์อิสระมีประสิทธิภาพลดค่าซีโอดีได้ร้อยละ 66 นอกจากนี้ยังพบว่าระบบเซลล์ดักติดมีความเสถียรสูงกว่าระบบเซลล์ยึดเกาะและเซลล์อิสระ ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชของระบบพบว่ามีค่าคงที่อยู่ระหว่าง 6.5-7.5 ตลอดช่วงการทดลอง ดังนั้นจากผลการทดลองนี้สามารถกล่าวได้ว่าระบบเซลล์ดักติดมีศักยภาพสำหรับการใช้งานบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)