ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Main Article Content

ปรีชา เกรียงกรกฎ
นุชสรา เกรียงกรกฎ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานวางแผนการตัดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีชื่อว่า Cutter 2.0 สำหรับจัดการปัญหาการตัดพัสดุแบบหนึ่งมิติ ระบบงานจะทำการวิเคราะห์แผนการตัดโดยเลือกจากวิธีฮิวริสติกจำนวน 4 วิธี ซึ่งประกอบด้วย วิธีความยาวมากที่สุด ความยาวน้อยที่สุด วิธีสุ่ม และวิธีสุ่มแบบ Greedy ผลที่ได้จากระบบงานจะแสดงถึงจำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด ประสิทธิภาพการตัด จำนวนเศษ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนระยะความยาวของวัตถุดิบที่จะตัดได้ จากการทดสอบจะเห็นว่าระบบงาน Cutter 2.0 ทำให้การวางแผนการตัดเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลกว่าวิธีการตัดแบบ เดิมที่ไม่มีการวางแผน

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)