การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนฟีนอลโดยใช้แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ดักติด

Main Article Content

สุมนา สิริพัฒนากุล
พงศธร ทวีธนวาณิชย์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อน ฟีนอลโดยใช้แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (ที่มิได้ปรับสภาพ) ดักติดด้วยแบเรียมแอลจิเนต การทดลองเป็นแบบกะในระดับห้องปฏิบัติการนี้ใช้น้ำเสียสังเคราะห์ที่มีค่าซีโอดีเริ่ม ต้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตรและความเข้มข้นของฟีนอลเริ่มต้น 550 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ถังปฏิกรณ์แต่ละชุดมีแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร(ในรูปของแข็งแขวนลอย) และบ่มในตู้บ่มแบบเขย่าที่อุณหภูมิห้องความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่าเซลล์แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ดักติดบำบัดฟีนอลได้ดีกว่าเซลล์แอกทิเวเต็ดสลัดจ์อิสระ (คิดเป็น  ร้อยละ 16) ซึ่งการบำบัดฟีนอลในกรณีนี้เกิดจากการย่อยสลายทางชีวภาพด้วยเซลล์แอกทิเวเต็ดสลัดจ์เป็นหลักและมีการดูดซับด้วยวัสดุดักติดร่วมด้วย  สำหรับผลการบำบัดน้ำเสียพบว่าการดักติดเซลล์แอกทิเวเต็ดสลัดจ์สามารถลดการ ยับยั้งการบำบัดน้ำเสียจากการมีฟีนอลปนเปื้อนได้อย่างชัดเจน โดยสามารถลดการยับยั้งได้สูงสุดถึงร้อยละ 73 ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เซลล์ดักติดในการบำบัดน้ำเสียที่มีสารพิษปนเปื้อนในอนาคต

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)