การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ กรณีศึกษา ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง

Main Article Content

อภิสิทธิ์ แก้วชาลุน
นลิน เพียรทอง

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมสมุนไพร โดยใช้วิธีการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ แบบ 4 เฟสโมเดล ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การวางแผนผลิตภัณฑ์ 2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3) การวางแผนกระบวนการผลิต และ 4)การวางแผนควบคุมกระบวนการ เมื่อเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า และดำเนินการตามขั้นตอนแบบ 4 เฟสโมเดล พบว่ากระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดสามลำดับแรกคือ การควบคุมส่วนผสม การควบคุมขนาดและความพึงพอใจในรูปร่างของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ มีการกำหนดส่วนผสมที่ให้ระยะเวลาจุดนานขึ้น อัตราการแตกร้าวลดลง ออกแบบรูปร่าง ขนาด กลิ่น และสี ให้หลากหลาย จากนั้นจึงได้ประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์จากลูกค้า ผลการประเมินพบว่าผลิตภัณฑ์ธูปหอมสมุนไพร ที่ได้รับการพัฒนาแล้วมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 4.59 จากคะแนนเต็ม 9 เป็น 5.20 คิดเป็นร้อยละของการเพิ่มเท่ากับ 13.28 ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยนี้นอกจากจะสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังสามารถแสดงให้ผู้สนใจเห็นแนวทางในการประยุกต์เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพในลักษณะอื่นๆ ได้

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)