การปรับแก้และนำเสนอข้อมูลระดับน้ำที่ถูกต้องตามเวลาจริงสำหรับระบบเฝ้าระวังอุทกภัย

Main Article Content

บงกช สุขอนันต์
มงคล ปุษยตานนท์
กฤษณ์ ศรีวรมาศ

Abstract

บทความนี้เสนอการปรับแก้และนำเสนอข้อมูลระดับน้ำที่ถูกต้องตามเวลาจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยประยุกต์ในการสร้างระบบเฝ้าระวังอุทกภัยด้วยการใช้ข้อมูลระดับน้ำ เนื่องจากข้อมูลที่วัดได้จากเซนเซอร์มีค่าผิดบางตัว บทความนี้จึงเสนอการใช้วิธีคำนวณทางตัวเลขเพื่อทำนายข้อมูลใหม่จากข้อมูลเก่าที่ถูกต้องและใช้แทนข้อมูลตัวที่ผิดวิธีการที่ศึกษา ได้แก่ การถดถอยกำลังสองน้อยสุด การประมาณค่านอกช่วงและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยวิธีการดังกล่าวควรเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อนสามารถคำนวณโดยใช้เวลาไม่นาน ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ทุกวิธีเมื่อทำงานร่วมกับเปรียบเทียบค่าเพื่อกรองข้อมูลที่ผิดออกก่อนสามารถให้ค่าการทำนายที่ถูกต้อง โดยวิธีที่เลือกใช้จริงเพื่อปรับแก้ข้อมูลก่อนนำเสนอตามเวลาจริง คือวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เนื่องจากให้ค่าข้อมูลที่เรียบ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงได้ดีที่สุดและใช้เวลาคำนวณน้อยที่สุด ข้อมูลที่ได้ถูกนำเสนอบนเครือข่ายอินเตอร์เนตในรูปของกราฟเส้นและเก็บเป็นฐานข้อมูลซึ่งเป็นค่าระดับน้ำในหน่วย ม.รทก. (เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ด้วย

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)