การออกแบบวงจรกรองสัญญาณแถบความถี่หยุดผ่านไมโครสตริปโดยใช้โครงสร้างแบบเดือยพับครึ่งและการประยุกต์ใช้งาน

Main Article Content

นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
อลงกรณ์ หลงกุล
ณัฐวุฒิ สุวรรณทา

Abstract

บทความนี้นำเสนอวงจรกรองสัญญาณแถบความถี่หยุดผ่านไมโครสตริปขนาดกะทัดรัดแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วยตัวเรโซเนเตอร์สองตัวที่ต่อเป็นลำดับกัน ตัวเรโซเนเตอร์เหล่านี้ทำจากโครงสร้างเดือยพับครึ่ง วงจรกรองสัญญาณที่ถูกนำเสนอนี้เริ่มต้นถูกพัฒนาจากโครงสร้างเดือยแบบดั้งเดิม แล้วทำการพับโครงสร้างเดือยและโครงสร้างเดือยพับครึ่งจำนวนสองตัวถูกนำมาต่อเป็นลำดับกันเพื่อให้วงจรกรองสัญญาณแบบใหม่นี้เสร็จสมบูรณ์ วงจรกรองสัญญาณนี้ถูกจำลองทางคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ถูกนำไปยืนยันความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับผลการทดลองจริง ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์และผลการทดลองจริงมีความสอดคล้องกันดี เทคนิคในการออกแบบนี้นำไปสู่วงจรกรองสัญญาณแถบความถี่หยุดผ่านที่มีความกว้างแถบความถี่ที่กว้างและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดเป็นอย่างมาก วงจรกรองสัญญาณชนิดนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานกับสายอากาศขั้วเดี่ยวเพื่อการลดสัญญาณฮาร์มอนิก สายอากาศขั้วเดี่ยวที่มีและไม่มีวงจรกรองสัญญาณนี้ถูกจำลองทางคอมพิวเตอร์ ด้วยซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนสัมประสิทธิ์การ สะท้อนที่ได้จากการจำลองทางคอมพิวเตอร์และการทดลองวัดจริงแสดงให้เห็นว่าสายอากาศขั้วเดี่ยวที่มีวงจรกรองสัญญาณชนิดนี้สามารถทำงานที่ความถี่มูลฐานและลดสัญญาณฮาร์มอนิกที่สามด้วยวงจรกรองสัญญาณที่ถูกนำเสนอนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับวงจรไมโครสตริป อื่น ๆ ที่ต้องการให้วงจรมีขนาดเล็กกะทัดรัดได้

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)