การดัดแปรแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อการกำจัดสีย้อมจากน้ำเสีย: บทวิจารณ์

Main Article Content

จักรกฤษณ์ อัมพุช

Abstract

แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์เป็นแร่ดินธรรมชาติที่นิยมนำมาใช้เป็นตัวดูดซับสีย้อมที่มีประจุบวกในน้ำเสีย เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีราคาถูกและมีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง นอกจากนี้แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ยังสามารถนำมาดัดแปรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดูดซับสีย้อม ซึ่งสามารถแบ่งออกวิธีหลัก 4 วิธี ได้แก่ การดัดแปรด้วยสารลดแรงตึงผิว การดัดแปรด้วยไคโตซาน การดัดแปรด้วยการกระตุ้นด้วยกรด และการดัดแปรด้วยการสร้างเสาค้ำภายในโครงสร้าง เมื่อพิจารณาในแง่ของต้นทุนและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ธรรมชาติเป็นแร่ดินที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดสีย้อมที่มีประจุบวก ขณะที่แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรด้วยไคโตซานเป็นแร่ดินที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดสีย้อมที่มีประจุลบที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)