พฤติกรรมการดูดซับสีย้อมรีแอ็คทีพแบล็ค 5 บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจาก ชานอ้อย

Main Article Content

จักรกฤษณ์ อัมพุช
บุญส่ง จุทารัตน์

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาการดูดซับสีย้อมรีแอ็คทีพแบล็ค 5 บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากชานอ้อยโดยการกระตุ้นทางเคมีด้วยสารโพแตสเซียม ไฮดรอกไซด์ การทดลองแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ ได้แก่ เวลาในการสัมผัส ค่าพีเอชเริ่มต้น ความเข้มข้นเริ่มต้นของสีย้อมและอุณหภูมิ ส่วนแรก การศึกษาอิทธิพลของเวลาในการสัมผัส พบว่าอัตราการดูดซับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 10 นาทีแรก แล้วเข้าสู่สภาวะสมดุลที่เวลา 10 ชั่วโมง ข้อมูลการดูดซับสอดคล้องกับโมเดลจลนพลศาสต์อันดับสองเทียม ส่วนที่ 2 การศึกษาอิทธิพลของค่าพีเอชเริ่มต้นต่อการดูดซับ พบว่าปริมาณการดูดซับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการเพิ่มขึ้นของค่าพีเอชเริ่มต้น ส่วนที่ 3 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มข้นเริ่มต้น พบว่าผลการทดลองมีความสอดคล้องกับไอโซเทอมแบบแลงเมียร์และมีปริมาณการดูดซับแบบชั้นเดียวสูงสุดบนตัวดูดซับ เท่ากับ 69.44 มิลลิกรัมต่อกรัม และส่วนสุดท้าย การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อการดูดซับ พบว่าปริมาณการดูดซับเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น แสดงว่ากระบวนการดูดซับเป็นกระบวนการดูดความร้อน จากผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่าถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากชานอ้อยเป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมรีแอ็คทีพแบล็ค 5

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)