การสร้างแผนการตัดเหล็กเส้นในงานก่อสร้างด้วยวิธี Pattern Cut Plus Best-Fit Decreasing

Main Article Content

วชรภูมิ เบญโอฬาร
สถาพร โภคา

Abstract

กระบวนการตัดเหล็กเส้นในงานก่อสร้างได้ก่อให้เกิดเศษการตัดขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากการใช้แผนการตัดที่เรียบง่ายจากความคิดของคนงานเอง งานวิจัยนี้จึงต้องการพัฒนาแบบจำลองของปัญหาการตัดพร้อมทั้งวิธีการหาคำตอบ เรียกว่า Pattern Cut Plus Best-Fit Decreasing Approach เพื่อลดเศษจากการตัดให้น้อยลงและประหยัดต้นทุนลงได้ รายการความต้องการใช้เหล็กเส้นอาจมีขนาดคละแบบที่ประกอบด้วยขนาดที่แตกต่างกันอย่างมากและขนาดละจำนวนชิ้นมากๆ ซึ่งทำให้ปัญหามีความซับซ้อนต้องการเครื่องมือช่วยคำนวณ วิธีการที่พัฒนาขึ้นได้อาศัย Genetic algorithm optimization และ Best-fit decreasing algorithm ร่วมกันในขั้นตอนการหาคำตอบเพื่อให้เกิดเศษและใช้จำนวนวัสดุคงคลังที่น้อยลง แบบจำลองที่สร้างขึ้นได้ถูกนำมาทดสอบซ้ำๆเป็นจำนวนหลายร้อยครั้งเพื่อนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าค่าจำนวนรูปแบบการตัดที่ดีและค่าขนาดเศษการตัดที่ยอมรับได้มีผลต่อคำตอบที่ได้ รวมทั้งผลการทดสอบยังชี้ว่าวิธีการที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างแผนการตัดที่เกิดความสูญเสียน้อยลงได้

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)