การศึกษาเชิงทดลองสมรรถนะเชิงความร้อนของท่อความร้อนแบบอีเจ็คเตอร์

Main Article Content

ธนรัฐ ศรีวีระกุล
เมธาสิทธิ์ โชคฤทัย
วรเชษฐ์ แสงสีดา
ณัฏฐ์ สุวรรณกูฏ

Abstract

บทความนี้นำเสนอผลเปรียบเทียบสมรรถนะการระบายความร้อนของท่อความร้อน 3 แบบ คือ ท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอน ท่อความร้อนที่ใช้อีเจ็คเตอร์และท่อความร้อนที่ใช้อีเจ็คเตอร์และกระเปาะระเหย สำหรับการระบายความร้อนออกจากน้ำมันไฮโดรลิกส์ โดยท่อความร้อนทั้ง 3 แบบจะใช้สารทำความเย็น R134a เป็นสารทำงาน ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า ที่ระยะหัวฉีด 1.5 มิลลิเมตร จะมีอัตราการถ่ายโอนความร้อนเฉลี่ยสูงสุด อัตราการเติมสารทำงานและระยะการจุ่มของท่อความร้อนที่เหมาะสมเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ และ 200 มิลลิเมตร ตามลำดับ การเปรียบเทียบท่อความร้อนทั้ง 3 ชนิด ที่มีการหุ้มฉนวนหรือมีส่วนอะเดียแบติก ในระยะที่เท่ากันพบว่า ท่อความร้อนที่ใช้อีเจ็คเตอร์ และกระเปาะระเหยจะมีอัตราการถ่ายโอนความร้อนชั่วขณะสูงที่สุด โดยมีค่าสูงกว่าอัตราการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนที่ใช้อีเจ็คเตอร์ ท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนและการระบายความร้อนแบบธรรมชาติ โดยเฉลี่ยร้อยละ 7.6 18.4 และ 24.8 ตามลำดับ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)