หัวพ่นไฟวัสดุพรุนเชื้อเพลิงแก๊สแอลพีจีที่ใช้หินตู้ปลาเป็นวัสดุพรุน แบบเม็ดกลมอัดแน่น

Main Article Content

บัณฑิต กฤตาคม
พิพัฒน์ อมตฉายา

Abstract

พฤติกรรมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมระหว่างอากาศกับแก๊สแอลพีจี (Liquid Petroleum Gas, LPG) ก่อนเข้าสู่ระบบการเผาไหม้ (Premixed-gas combustion) ของหัวพ่นไฟวัสดุพรุนได้ทำการศึกษาด้วยการทดลองในงานวิจัยนี้ วัสดุพรุนที่ใช้ในการทดลองเป็นแบบเม็ดกลมอัดแน่นที่ทำมาจากหินตู้ปลา (pebbles) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย (d) และค่าความพรุน () เท่ากับ 1.55 cm และ 0.396 ตามลำดับ อัตราการไหลเชิงปริมาตรของเชื้อเพลิงแก๊สผสมก่อน (volumetric premixed-gas flow rate, Vmix) ระหว่างแอลพีจีกับอากาศถูกจ่ายเข้าไปยังชั้นวัสดุพรุนในช่วงความเร็ว 5 – 30 m3/h และอัตราส่วนสมมูลของเชื้อเพลิง (equivalence ratio, ) ที่ใช้ในการทดลองจะพิจารณาอ้างอิงตามสภาวะเสถียรของการเผาไหม้ จากการศึกษาพบว่าเสถียรภาพการเผาไหม้มีค่า  อยู่ในช่วง 0.5 – 0.9 โครงสร้างทางอุณหภูมิ (T) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของ  และ Vmix สำหรับปริมาณ CO และ NOx ที่ปล่อยออกมาจากหัวพ่นไฟวัสดุพรุนชนิดนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ซึ่งมีค่าไม่เกิน 100 ppm ทั้งสองปริมาณ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)