การจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการดูดซับพลังงานของท่อหน้าตัด หลายเหลี่ยมภายใต้แรงกระแทก

Main Article Content

สมญา ภูนะยา

Abstract

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหายช่วงพลาสติกของท่อที่มีหน้าตัดหลายเหลี่ยมภายใต้ แรงกระแทก โดยวิธีการจำลองทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ ส่วนหน้าตัดหลายเหลี่ยมของท่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น หน้าตัดสี่เหลี่ยม หน้าตัดหกเหลี่ยม หน้าตัดแปดเหลี่ยม และหน้าตัดวงกลม การวิเคราะห์จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการดูดซับพลังงานของท่อหน้าตัดหลาย เหลี่ยมภายใต้แรงกระแทกกับตัวแปรที่สำคัญในการศึกษา คือ ผลของความหนา ผลของรูปร่างและผลของแรงที่มากระทำได้แก่ แรงตามแนวแกน แรงดัด และแรงบิด จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ คือ ผลของความหนาเมื่อท่อมีความหนาเพิ่มขึ้นจะให้การดูดซับพลังงานมากขึ้น ส่วนผลของรูปร่าง พบว่าภายใต้แรงกดตามแนวแกนของท่อ ท่อหน้าตัดวงกลม จะให้ค่าการดูดซับพลังงานมากที่สุด ส่วนภายใต้แรงดัดของท่อ ท่อหน้าตัสี่เหลี่ยมจะให้ค่าการดูดซับพลังงานมากที่สุดและภายใต้แรงบิดท่อหน้าตัดหกเหลี่ยมจะให้ค่าการดูดซับพลังงานมากที่สุด

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)