แบบจำลองการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งบอระเพ็ดด้วยลมร้อน

Main Article Content

ปฏิวัติ วรามิตร
บัณฑิต กฤตาคม
นันทวัฒน์ วีระยุทธ
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
โสภณ สินสร้าง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแบบจำลองการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งบอระเพ็ดด้วยลมร้อน ภายใต้อุณหภูมิอบแห้ง 50-70 องศาเซลเซียส และความเร็วลม 1.0-2.0 เมตรต่อวินาที แบบจำลองทำการทดสอบโดยเปรียบเทียบผลการทำนายอัตราส่วนความชื้นจากแบบจำลองกับอัตราส่วนความชื้นที่ได้จากการทดลอง จากนั้นเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมโดยใช้ค่า r2 และ RMSE เป็นดัชนีชี้วัด ผลจากการศึกษาพบว่าแบบจำลองเอมพีริคัลสามารถทำนายอัตราส่วนความชื้นการอบแห้งได้ดี โดยที่แบบจำลองของ Page มีความเหมาะสมที่สุดกับผลการทดลอง โดยมีค่า r2 มากที่สุดเท่ากับ 0.98634 และ RMSE น้อยที่สุดเท่ากับ 0.03463

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)