การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์อันเนื่องมาจากการชะลอโครงการ: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ด้านตะวันออก

Main Article Content

เมธากุล มีธรรม
วชรภูมิ เบญจโอฬาร

Abstract

การวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์คำนวณหาผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่จะชะลอโครงการออกไป โดยทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการจากรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่บริษัทที่ปรึกษาแนะนำว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนในปีพ.ศ.2555)กับปีที่คาดการณ์ ซึ่งระยะเวลาที่จะชะลอโครงการออกไปนี้เป็นผลจากนโยบายการลงทุนของกระทรวงคมนาคมระหว่างปี พ.ศ.2554-2563 การวิจัยนี้ได้กำหนดช่วงเวลาที่จะชะลอโครงการออกไปในเบื้องต้นเป็น 3 ช่วงเวลา คือปีพ.ศ.2558 พ.ศ.2561 และพ.ศ.2564 การศึกษาวิจัยนี้จะมุ่งเน้นที่ผลความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการที่เปลี่ยนไปตามเวลา การคำนวณมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ทั้ง 3 ช่วงเวลาจะคาดการณ์จากการใช้การวิเคราะห์ทางสถิติแบบถดถอย ปรับมูลค่าตามราคาน้ำมันโลก ปรับมูลค่าตามค่าแรงขั้นต่ำและปรับสัดส่วนตามดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานตามแต่ละกรณี เมื่อปรับมูลค่าดังกล่าวแล้วได้ผลว่าทั้งต้นทุนและผลประโยชน์มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้น แต่ส่วนของต้นทุนเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าผลประโยชน์ ส่งผลให้ NPV ลดลงเท่ากับ -59.94 ล้านบาท B/C ลดลงเท่ากับ 0.99และ IRR ลดลงเท่ากับร้อยละ 11.91 ทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนโครงการถ้าชะลอการก่อสร้างถึงปี พ.ศ.2561

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)