การประเมินความล่าช้าในการก่อสร้างด้วยวิธีไวโกร์ร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแบบฟัซซี่: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Main Article Content

เทอดธิดา ทิพย์รัตน์

Abstract

การวิจัยนี้ได้พัฒนาแบบจำลองสำหรับช่วยในการประเมินโครงการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบของความล่าช้าในงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยรัฐ วิธีวิจัยการประกอบด้วยการบูรณาการวิธีไวโกร์ (VIKOR) เข้ากับกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ (Fuzzy Analytic Hierarchy Process, FAHP) และการประเมินความเสี่ยง เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญแสดงผลการประเมินในรูปคำอธิบายทางภาษาทำให้กระบวนการตัดสินใจตกอยู่ในสภาพไม่แน่นอนจึงนำทฤษฎีฟัซซี่เซตมาใช้ในการจำลองตัวแปรทางภาษาที่คลุมเครือเพื่อสามารถอธิบายกระบวนการตัดสินใจและสร้างความชัดเจนในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น ผลการศึกษาพบว่าโครงการก่อสร้างภายในวิทยาเขตปัตตานีมีโอกาสได้รับผลกระทบ ของความล่าช้าในงานก่อสร้างมากที่สุด ผลจากการประยุกต์ใช้วิธี VIKOR ทำให้ได้ข้อมูลช่องว่างของแต่ละเกณฑ์การตัดสินใจ ทำให้สามารถจัดหามาตรการลดช่องว่างเพื่อลดความล่าช้าในการก่อสร้าง

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)