สมรรถนะทางความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนหน้าตัดแบนชนิดสั่นวงรอบ

Main Article Content

วสันต์ ศรีเมือง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสมรรถนะทางร้อนของเครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนหน้าตัดแบนชนิดสั่นวงรอบ (CLOFHP) เครื่องอุ่นอากาศแบบ CLOFHP ถูกทดลองในกรณีไม่เติมสารทำงานใช้น้ำและน้ำผสมผงทองแดงระดับอนุภาคนาโนเป็นสารทำงาน ใช้น้ำร้อนอุณหภูมิ 75 oC เป็นแหล่งจ่ายความร้อน อากาศแวดล้อมไหลผ่านผิวท่อที่ส่วนควบแน่นด้วยความเร็ว 0.2, 0.4 และ 0.6 m/s โดยใช้พัดลมแบบหอยโข่งชนิดไหลตามแนวแกน ผลการทดลองพบว่า กรณีใช้น้ำผสมผงทองแดงระดับอนุภาคนาโนเป็นสารทำงานมีค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงกว่ากรณีใช้น้ำเป็นสารทำงาน กรณีไม่เติมสารทำงานมีค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนต่ำสุด อัตราการถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้นตามความเร็วของอากาศที่ไหลผ่านส่วนควบแน่น นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิผิวท่อที่ส่วนควบแน่นและส่วนกันความร้อนมีค่าลดลง เมื่อความเร็วอากาศเพิ่มขึ้นสำหรับการกระจายอุณหภูมิที่ผิวท่อพบว่ากรณีใช้น้ำเป็นสารทำงานมีค่าความชันสูงสุด กรณีใช้น้ำผสมผงทองแดงระดับอนุภาคนาโนเป็นสารทำงานมีค่าความชันต่ำสุด ประสิทธิผลของเครื่องอุ่นอากาศแบบ CLOFHP ในกรณีไม่เติมสารทำงาน กรณีใช้น้ำและกรณีใช้น้ำผสมผงทองแดงระดับอนุภาคนาโนมีค่าเป็น 0.123, 0.565 และ 0.637 ตามลำดับ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)