ระบบบันทึกหน่วยและแสดงรายละเอียดการใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้อยู่อาศัยใน อาคารที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Main Article Content

บงกช สุขอนันต์
มงคล ปุษยตานนท์
ประกาย อ้วนกลม
เอกพัน แก้วงาม

Abstract

บทความนี้เสนอการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมและเสนอข้อมูลหน่วยไฟฟ้าจากอาคารที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้โปรแกรมนี้ช่วยลดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการเก็บข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยตรวจสอบข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้ออนไลน์ โปรแกรมประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือแอพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งแอพลิเคชันบนแอนดรอยด์ติดตั้งบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต ใช้ในการบันทึกข้อมูลจากอาคารที่พักอาศัยและข้อมูลนั้นจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งผู้อยู่อาศัยในอาคารที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถล็อกอินเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)