การวิเคราะห์ต้นทุนรายปีของการปรับปรุงกระบวนการขนส่งชิ้นส่วนรอการผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Main Article Content

นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี
ไวกูณฐ์ โอมพรนุวัฒน์

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอแบบจำลองในการวิเคราะห์ต้นทุนรายปีของการปรับปรุงกระบวนการขนส่งชิ้นส่วนในสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในโรงงานกรณีศึกษาซึ่งประสบปัญหาการขนส่งชิ้นส่วนล่าช้าในปัจจุบัน โดยสร้างแนวทาง 3 แนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานปัจจุบัน ได้แก่ การขนส่งชิ้นส่วนด้วยพนักงานอย่างเป็นระบบ การขนส่งชิ้นส่วนด้วยพาหนะขนส่งชิ้นส่วนอัตโนมัติ และการขนส่งชิ้นส่วนด้วยพาหนะขนส่งร่วมกับระบบชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ โดยงานวิจัยนี้นำเสนอแบบจำลองเพื่อหาจำนวนทรัพยากรน้อยที่สุดที่ยังสามารถทำให้การขนส่งชิ้นส่วนให้มีประสิทธิภาพสำหรับแต่ละทางเลือก เพื่อคำนวณหาต้นทุนเฉลี่ยรายปีและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการปรับปรุงการขนส่ง จากผลของงานวิจัยนี้พบว่า การขนส่งแนวทางพาหนะขนส่งชิ้นส่วนอัตโนมัติร่วมกับระบบชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ เป็นแนวทางที่คุ้มค่ากว่าแนวทางการปรับปรุงอื่น โดยมีต้นทุนเฉลี่ยรวมรายปีเท่ากับ 560,510.46 บาทต่อปี โดยสามารถลดปัญหาระยะเวลาการสูญเสียภายในการขนส่งด้วยพนักงานได้ทั้งหมดและสามารถลดต้นทุนการทำงานได้เท่ากับ 87,489.54 บาทต่อปี

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)