ตัวแบบปัญหาการปรับระดับทรัพยากรโดยทบทวนทางเลือกความสัมพันธ์ กรณีศึกษา โครงการปรับปรุงอาคารออร์โธพิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Main Article Content

เอกอนันต์ อินทรทรัพย์
วชรภูมิ เบญจโอฬาร

Abstract

การขาดแคลนทรัพยากรแรงงานในอุตสาหรรมก่อสร้างในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อวิธีการบริหารงานโครงการก่อสร้างเป้าหมายของงานวิจัยนี้คือ การหาวิธีการจัดสรรทรัพยากรแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มีระดับการใช้ทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงระยะเวลาโครงการ โดยการปรับแก้แผนงานให้มีความสมดุลเพื่อลดความผันผวนของระดับการใช้ทรัพยากร ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาตัวแบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ความสามารถของโปรแกรมสเปรตชีตเพื่อปรับแก้แผนงานก่อสร้างให้มีความสมดุลในการใช้ทรัพยากร โดยสร้างตัวแบบและสมการวัตถุประสงค์แบบถ่วงน้ำหนักและมีการการเพิ่มตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมแบบเลือกได้เข้าไปด้วย จากนั้นประเมินคำตอบของปัญหาแบบ Multi Objective Minimization ของดัชนีวัดความผันผวนต่างๆหลายค่า ส่วนแผนงานก่อสร้างที่นำมาเป็นกรณีศึกษาคือโครงการปรับปรุงอาคารออร์โธพิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งโครงการนี้มีปัญหาการใช้ปริมาณแรงงานในโครงการไม่สม่ำเสมอส่งผลให้มีปัญหาในการบริหารงานและควบคุมต้นทุน ผลจากงานวิจัยพบว่าตัวแบบที่สร้างขึ้นสามารถปรับสมดุลของทรัพยากรได้เป็นอย่างดี ผลลัพท์คำตอบของแผนงานที่ได้รับมีความน่าพอใจ ดัชนีความผันผวน ต่างๆ มีการลดลงทั้งหมด ในขณะที่ระยะเวลาของโครงการยังคงเท่าเดิม

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)