อิทธิพลของอัตราส่วนสมมูลต่อประสิทธิภาพการไหลเวียนอากาศภายในเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์

Main Article Content

ประพันธ์พงษ์ สมศิลา
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา

Abstract

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไหลเวียนของอากาศภายในเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีปัจจัยที่ศึกษาคือ ขนาดของอัตราส่วนสมมูลระหว่างพื้นที่ทางเข้ากับทางออกได้แก่ 0.5, 1, 1.5 และ 2 และฟลักซ์ความร้อน 400, 600 และ 800 W/m2 โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์คือ ประสิทธิภาพการไหลเวียนอากาศภายในเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ ผลจากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการไหลเวียนอากาศภายในเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์มีค่ามากที่สุดเท่ากับร้อยละ 61.99 ที่อัตราส่วนสมมูล 2 และฟลักซ์ความร้อน 800 W/m2 และค่าน้อยที่สุดเท่ากับร้อยละ 18.92 ที่อัตราส่วนสมมูล 0.5 และฟลักซ์ความร้อน 400 W/m2 นอกจากนั้นยังพบอีกว่าอัตราส่วนสมมูลและฟลักซ์ความร้อนมีค่าเพิ่มขึ้น จะทำให้ประสิทธิภาพการไหลเวียนอากาศภายในเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์มีค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)