การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทำแห้งแป้งบุกด้วยวิธีการออกแบบ การทดลองแบบพื้นผิวตอบสนองและการออกแบบส่วนผสมกลาง

Main Article Content

วุฒินันท์ โนนลำดวน
ณัฐพล ภูมิสะอาด
ละมุล วิเศษ
ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดด้วยการออกแบบการทดลองแบบพื้นผิวตอบสนองร่วมกับการออกแบบการทดลองแบบส่วนผสมกลางในการพัฒนากระบวนการผลิตแป้งบุก โดยการทดลองด้วยเครื่องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบด ปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วย อุณหภูมิอากาศร้อน ( ) 100 - 140 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการอบแห้ง ( ) 2 - 4 นาที และความเร็วอากาศร้อน ( ) 2.5 - 3.5 เมตร/วินาที ผลการทดลองพบว่า มีอิทธิพลร่วมกันระหว่างอุณหภูมิอากาศร้อน ระยะเวลาในการทำแห้ง และความเร็วอากาศร้อนต่อคุณภาพของแป้งบุก และสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการผลิตแป้งบุกคือ อุณหภูมิอากาศร้อน 128.7 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการทำแห้ง 2.12 นาที ความเร็วอากาศร้อน 3 เมตร/วินาที ที่สภาวะนี้ให้ค่าปัจจัยตอบสนองดังนี้ ความชื้นแป้งบุกร้อยละ 6.29 มาตรฐานเปียก ด้านคุณภาพของแป้งบุกพบว่าค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) มีค่า 61.67 5.12 และ 18.96 ตามลำดับ สำหรับค่าความหนืด 1920 เซนติพอยส์

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)