เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนในท่อกลมด้วยแผ่นใบบิด

Main Article Content

ธีรพัฒน์ ชมภูคำ

Abstract

บทความนี้เป็นการทบทวนเทคนิคในการเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนในท่อกลมด้วยแผ่นใบบิด (twisted tape) อธิบายแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนด้วยการพาแบบบังคับภายในท่อกลม เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 3 แบบ คือ เทคนิคแบบพาสซีพ (passive technique) เทคนิคแบบ  แอคทีพ (active technique) และเทคนิคแบบผสม (compound technique) การประยุกต์ใช้ตัวสร้างความปั่นป่วนแบบแผ่นใบบิดในช่วงที่ผ่านมา

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)