บทเรียนจากวิวัฒนาการของระบบไฟฟ้ากำลังบนเส้นทางสู่ระบบไมโครกริดและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

Main Article Content

คมสันติ์ ดาโรจน์

Abstract

บทความวิชาการนี้เป็นบทความฉบับแรกในจำนวนบทความสามฉบับ โดยภาพรวมของบทความทั้งสามฉบับผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ให้รายละเอียดเกี่ยว กับวิวัฒนาการของระบบไฟฟ้ากำลัง ที่มีแนวทางในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบให้มีความมั่นคงและความเชื่อถือได้เพิ่มขึ้น โดยในบทความฉบับแรกนี้จะได้กล่าวถึง วิวัฒนาการระบบไฟฟ้าตั้งแต่จุดเริ่มที่เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรงก่อนที่จะมาเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ นอกเหนือจากรายละเอียดด้านประวัติศาสตร์ ผู้เขียนได้ให้และข้อคิดเห็นในเชิงวิชาการอันเป็นสาเหตุทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์เหล่านี้ ที่ผู้วางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจ เพื่อเป็นบทเรียนก่อนที่จะพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ก้าวไปสู่อนาคต ที่เป็นระบบไมโครกริดและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)