ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกสิ่งปลูกสร้าง

Main Article Content

บงกช สุขอนันต์
มงคล ปุษยตานนท์

Abstract

บทความนี้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกสิ่งก่อสร้าง โดยเน้นที่แท่งตัวนำอากาศ ซึ่งติดตั้งบนส่วนยอดของสิ่งปลูกสร้างและมีหลายชนิดแตกต่างกัน ได้แก่ แท่งแฟรงกลิน กรงฟาราเดย์ แท่งอีเอสอี แท่งดีเอเอส และแท่งเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของระบบป้องกันฟ้าผ่า บทความนี้จึงอธิบายการเกิดฟ้าผ่า หลักการทำงานพื้นฐานและข้อมูลประสิทธิภาพของระบบป้องกันแต่ละประเภท รวมถึงการรับรองจากมาตรฐานต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่า เนื่องจากระบบป้องกันฟ้าผ่าหลายประเภทไม่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลและมาตรฐานประเทศไทย แต่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความเสียหาย เนื่องจากป้องกันสิ่งปลูกสร้างจากฟ้าผ่าไม่ได้จริง

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)