การศึกษาเชิงทดลองของระยะระหว่างจุดเชื่อมต่อของชิ้นส่วนประกอบพลาสติกเสริมเส้นใยแบบพัลทรูดหน้าตัดรูปรางน้ำคู่

Main Article Content

สิทธิชัย แสงอาทิตย์
ชานนท์ ฉัตรวิวัฒน์
จักษดา ธำรงวุฒิ

Abstract

บทความนี้นำเสนอพฤติกรรมทางโครงสร้างของชิ้นส่วนประกอบพลาสติกเสริมเส้นใยแบบพัลทรูดชั่นหน้าตัดรูปรางน้ำคู่ที่มีจุดรองรับแบบหมุดภายใต้แรงอัดในแนวแกน โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมทางโครงสร้างและลักษณะการ วิบัติของชิ้นส่วนประกอบที่มีระยะการติดจุดเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบผลทดสอบที่ได้กับสมการออกแบบของ ASCE และ AISC-LRFD ตัวอย่างทดสอบที่ใช้เป็นชิ้นส่วนรับแรงอัดที่ประกอบขึ้นจากวัสดุพลาสติกเสริมเส้นใยแบบพัลทรูดชั่นหน้าตัดรูปรางน้ำ โดยมี 3 ขนาดหน้าตัดได้แก่ 76×22×6 mm 102×29×6 mm และ 152×43×10 mm จำนวนตัวอย่างทดสอบทั้งหมด 30 ตัวอย่าง โดยมีค่าอัตราส่วนความชะลูดอยู่ในช่วง 124 ถึง 188 จากการทดสอบพบว่าตัวอย่างทดสอบมีพฤติกรรมแบบยืดหยุ่นเชิงเส้นตรงถึงประมาณร้อยละ 90 ของแรงโก่งเดาะวิกฤติ (critical buckling load) โดยแบ่งลักษณะการวิบัติได้เป็น 2 แบบได้แก่ individual parallel buckling และ Individual opposite buckling และจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการติดตั้งจุดเชื่อมต่อเพิ่มไม่มีผลต่อความสามารถในการรับแรงของตัวอย่างทดสอบสุดท้ายเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกับสมการออกแบบของ ASCE และ AISC-LRFD พบว่าสมการออกแบบทั้งสองสามารถใช้ทำนายหน่วยแรงโก่งเดาะวิกฤติของชิ้นส่วนรับแรงอัดได้

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)