การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ เพื่อลดปริมาณงานที่ต้องการแก้ไข

Main Article Content

ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
ชนินาถ ศรีเพ็ญ
ชวิศ บุญมี

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหล ในการวิเคราะห์ต้นทุนความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตทรานฟอร์เมอร์ โดยเลือกผลิตภัณฑ์เป้าหมายมาทำการศึกษาหนึ่งรุ่นและทำการประเมินความสูญเสียออกมาในรูปของต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลบ จากนั้นทำการวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต จากการศึกษาพบว่าต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลบสูงที่สุดเกิดขึ้นในส่วนของ วัสดุคิดเป็นร้อยละ 15.45 รองลงมาคือ ส่วนของต้นทุนการจัดการของเสียคิดเป็นร้อยละ 7.02 ของต้นทุนรวมทั้งหมด ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงทำการปรับปรุงต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลบในส่วนของต้นทุนการจัดการของเสีย โดยนำเครื่องมือควบคุมคุณภาพและเทคนิคการวิเคราะห์ตามหลักทำไม มาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของต้นทุนการจัดการของเสีย พบว่า ต้นทุนที่สูงนี้เกิดจากการแก้ไขชิ้นงานที่ไม่ได้ตามมาตรฐานซึ่งมีสาเหตุมา จากวิธีการทำงานที่ไม่เหมาะสมในกระบวนการผลิต จึงได้มีการเสนอวิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อลดจำนวนงานที่ต้องแก้ไขลง ทำให้สามารถเพิ่มต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าบวก จากร้อยละ 71.03 เป็นร้อยละ 74.76 และทำให้ต้นทุนของสินค้าที่มีมูลค่าลบลดลงจากร้อยละ 28.97 เป็นร้อยละ25.24 ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนตลอดกระบวนการผลิตเป็นมูลค่าประมาณ 241,533.36 บาทต่อปี

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)