การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรกระแสจราจรบนถนนในเขตเมือง

Main Article Content

วรพล วัฒนจึงโรจน์
ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ของตัวแปรกระแสจราจรระหว่างความเร็วและอัตราการไหล ความเร็วและความหนาแน่น และอัตราการไหลและความหนาแน่น 2) เพื่อสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของตัวแปรกระแสจราจรบนถนนที่ทำการศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลกระทำที่ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0101 ชื่อสายทาง ปากเกร็ด-กม. 5+099 (ต่อเขตแขวงฯกรุงเทพ) บริเวณ กม.7+700 ซึ่งเป็นถนน 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง โดยใช้เครื่องมือ SmartSensor HD ในการเก็บบันทึกข้อมูลความสัมพันธ์ของกระแสจราจรที่ทำการศึกษาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงอัตราการไหลปกติ และ ช่วงอัตราการไหลที่สภาพการจราจรติดขัด โดยอัตราการไหลสูงสุดที่ทำการศึกษามีค่า 5,841 คันต่อชั่วโมง ที่ความเร็ว 32.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผลการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการจราจรเพื่อลดผลกระทบด้านความแออัดบนถนนในเขตเมือง

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)