สมบัติโฟโตแคตะไลติกและการฆ่าเชื้อ E.coli ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปด้วย Fe

Main Article Content

วีระชัย แสงฉาย
อรสา แนมใส
พิเชษฐ์ จันทวี

Abstract

ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปด้วย Fe (0, 1, 3 และ 5 %mol) เตรียมด้วยกระบวนการโซล-เจล แล้วนำไปเคลือบบนกระจกด้วยวิธีการแบบจุ่มเคลือบ หลังจากนั้นนำฟิล์มที่ได้ไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเท่ากับ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ลักษณะโครงสร้างต่างๆ ของฟิล์มที่สังเคราะห์จะใช้เทคนิค XRD, SEM และ AFM ในการวิเคราะห์แล้วนำฟิล์มไปทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลูพร้อมทั้งทดสอบสมบัติการฆ่าเชื้อ E.coli ผลการทดลองพบว่า ปริมาณตัวโด๊ป Fe ที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก และสมบัติการฆ่าเชื้อ E.coli ที่ดี โดยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่โด๊ปด้วย Fe เท่ากับ 5 %mol ให้ค่าปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกและสมบัติการฆ่าเชื้อ E.coli ที่สูงสุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 56.3 และ 100.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)