อิทธิพลของสภาวะในการเตรียมแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์โดยปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อความเข้มข้นของหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิล และความหนืด

Main Article Content

ณัฐยา พูนสุวรรณ
ปาณิศา จางศิริกุล
นิภาวัลย์ นีระมนต์
กาญจนา ละม้ายศรี

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มข้นของหมู่คาร์บอกซิลและค่าความหนืดของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรโดยวิธีการออกซิไดซ์ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ จากผลการศึกษาพบว่าปริมาณโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ระยะเวลาและค่าความเป็นกรด-ด่างขณะทำปฏิกิริยาส่งผลต่อค่าความเข้มข้นของหมู่คาร์บอก ซิลและค่าความหนืดของแป้งดัดแปรแต่อุณหภูมิขณะทำปฏิกิริยาในช่วง 20–33oC ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของหมู่คาร์บอกซิลในแป้งดัดแปร นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแป้งดัดแปรจากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีการออกซิไดซ์ด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์คือ สภาวะที่สัดส่วนโดยน้ำหนักระหว่างโซเดียมไฮโปคลอไรท์ต่อแป้งเท่ากับ 18:100 อุณหภูมิ 28±1oC เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และค่าความเป็นกรด – ด่างขณะทำปฏิกิริยาเท่ากับ 9.5 ตามลำดับ ซึ่งทำให้ได้แป้งดัดแปรที่มีความเข้มข้นของหมู่คาร์บอกซิลร้อยละ 0.55 โดยน้ำหนัก และค่าความหนืด 13 cP ตามลำดับ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)