การวางแผนการขนส่งอย่างยั่งยืน: บทเรียนจากยุโรปสำหรับประเทศไทย

Main Article Content

สิทธา เจนศิริศักดิ์

Abstract

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่การพัฒนาระบบขนส่งที่ผ่านมายังไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการด้านขนส่งมากมาย เช่น การจราจรติดขัด มลพิษและอุบัติเหตุ เป็นต้น ในประเทศไทยมีความพยายามในการแก้ปัญหาโดยการสร้างและขยายถนนเพิ่มเติม ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้และปัญหามีแนวโน้มมากขึ้น ดังนั้นบทความนี้จึงนำเสนอถึงแนวคิดและประสบการณ์วางแผนและพัฒนาระบบขนส่งอย่างยั่งยืนในยุโรป เพื่อเป็นบทเรียนการวางแผนสำหรับเมืองในประเทศไทย

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)