การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเวลาการตอบสนองของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

Main Article Content

พรศิริ จงกล
เพิ่มศักดิ์ พิมพ์จ่อง

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อบ่งชี้นัยสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเวลาในการตอบสนองจากสิ่ง กระตุ้นของผู้ใช้หมวกนิรภัย การออกแบบการทดลองของงานวิจัยนี้เป็นแบบแฟกทอเรียลเต็มรูป ปัจจัยในการทดลอง 3 ปัจจัย มีดังนี้คือ 1) ช่วงอายุของผู้ถูกทดสอบ 2) ช่วงเวลาในการทดสอบ และ 3) สีของแผ่นกันลมของหมวกนิรภัย ส่วนตัวแปรตามคือเวลาในการตอบสนองต่อแสงกระตุ้น ผลจากการศึกษา พบว่าช่วงอายุของผู้ถูกทดสอบมีอิทธิพลต่อค่าเวลาในการตอบสนองต่อแสงกระตุ้น อย่างมีนัยสำคัญ โดยช่วงอายุตั้งแต่ 18-39 ปี ตอบสนองได้รวดเร็วกว่าช่วงอายุตั้งแต่ 40-60 ปี ช่วงเวลาในการทดสอบมีอิทธิพลต่อค่าเวลาในการตอบสนองต่อแสงกระตุ้นอย่างมีนัย สำคัญ โดยช่วงกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. ตอบสนองได้รวดเร็วกว่าช่วงเย็น เวลา 19.00-20.00 น. สีของแผ่นกันลมของหมวกนิรภัยมีอิทธิพลต่อค่าเวลาในการตอบสนองต่อแสงกระตุ้น อย่างมีนัยสำคัญ โดยแผ่นกันลมสีใสตอบสนองได้รวดเร็วที่สุดรองลงมาคือ แผ่นกันลมสีชาและสีส้มตามลำดับ เพศชายมีการตอบสนองต่อแสงกระตุ้นสีแดงเร็วกว่าเพศหญิง

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)