การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แผนที่นำทาง 3 มิติ สำหรับการเดินทางในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Main Article Content

ปุญญรัตน์ ปุญญา
พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
มนัสวี แก่นอำพรพันธ์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาเฟรมเวิร์กสำหรับสร้างโปรแกรมประยุกต์แผนที่นำทาง 3 มิติ สำหรับการเดินทางในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU–GPS) 2) พัฒนา MSU–GPS ให้ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ให้มีประสิทธิภาพ 3) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ MSU–GPS กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้คือบุคคลภายนอกที่มีบทบาทในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 20 คน ผลจากการวิจัยพบว่าเฟรมเวิร์กที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แผนที่นำทาง 3 มิติ สามารถนำมาพัฒนา MSU-GPS ได้ ซึ่ง MSU-GPS ผ่านการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ MSU-GPS มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก MSU-GPS นี้สามารถใช้นำทางภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสามารถค้นหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดระหว่างจุดปัจจุบันของผู้ใช้ไปยังจุดหมายที่ผู้ใช้ต้องการได้ ทั้งนี้เฟรมเวิร์คที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้สร้างโปรแกรมประยุกต์แผนที่นำทาง 3 มิติ สำหรับพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)