การประมาณค่าความถี่ธรรมชาติของแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นวัสดุเชิงประกอบ เรียงชั้นแบบสมมาตร ขอบสี่ด้านรองรับแบบยึดแน่น

Main Article Content

กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ธรรมชาติและอัตราส่วนทาง เรขาคณิตของแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นวัสดุเชิงประกอบเรียงชั้นแบบ [0/90]s ขอบสี่ด้านรองรับแบบยึดแน่น วิธีคันโตโรวิชได้ถูกนำมาใช้ในการคำนวณความถี่ธรรมชาติที่อัตราส่วนทางเรขาคณิตด้าน y ต่อด้าน x เท่ากับ 0.50:1.00 ถึง 2.00:1.00 ผลการคำนวณความถี่ธรรมชาติและอัตราส่วนทางเรขาคณิตชุดหนึ่งจะถูกนำมาสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์โดยวิธีวิเคราะห์แบบถดถอย จากนั้นจะสอบทวนสมการแสดงความสัมพันธ์กับผลการคำนวณความถี่ธรรมชาติและอัตรา ส่วนทางเรขาคณิตอีกชุดหนึ่ง ซึ่งพบว่าความถี่ธรรมชาติที่ได้จากสมการแสดงความสัมพันธ์มีความคลาดเคลื่อน สูงสุดจากวิธีคันโตโรวิชเท่ากับ 1.278%

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)