ระบบบันทึกข้อมูลการฟอกเลือดของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ด้วยแอนดรอยด์แอพลิเคชัน

Main Article Content

มงคล ปุษยตานนท์
บงกช สุขอนันต์
ประสิทธิ์ นครราช
เบญจณรงค์ ทองมี
จิรวุฒ ดำรงกิจ

Abstract

บทความนี้เสนอโมเดลการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการฟอกไตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยระบบแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นแอพลิเคชันที่ใช้รันบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสที่ทำงานบนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับให้พยาบาลใช้บันทึกข้อมูลที่เตียงของผู้ป่วยขณะทำการฟอก ส่วนที่สองเป็นโปรแกรมที่ใช้รันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์สำหรับให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สามารถเรียกดูข้อมูลของผู้ป่วยย้อนหลังได้ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้เป็นที่พอใจของผู้ปฏิบัติงานจริงในหน่วยไตเทียมทดสอบ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)