การวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนของเครื่องอบแห้งอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน

Main Article Content

ภราดร หนูทอง
ไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล
รัชตวรรณ เอมโอช
อนุชา พรมสิทธิ์

Abstract

บทความนี้ได้ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งและกำลังอินฟราเรดที่มีต่อการถ่ายเทความร้อนและความเข้มรังสีที่เกิดขึ้นภายในเครื่องอบแห้งอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนและเพื่อพัฒนาสมการการถ่ายเทความร้อนและความเข้มรังสีอินฟราเรด ทำการทดลองที่อุณหภูมิอบแห้ง 40–80C กำลังอินฟราเรด 300–600 W ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลตกับแหล่งกำเนิด 200 mm และความเร็วลม 1.0 m/s ในการศึกษาข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยวิธีการของดันแคน (Duncan) ที่ระดับความน่าเชื่อมั่น 95% พบว่า เมื่อกำลังอินฟราเรดเพิ่มขึ้นทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้น ขณะที่อุณหภูมิอบแห้งไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญและความเข้มของรังสีอินฟราเรดเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิและกำลังอินฟราเรดโดยค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนมีความสัมพันธ์กับกำลังอินฟราเรดในรูปแบบสมการเอ็กโปแนนเชียลและความเข้มของรังสีอินฟราเรดมีความสัมพันธ์กับกำลังอินฟราเรดและอุณหภูมิอบแห้งในรูปแบบสมการเชิงเส้น และจากการพัฒนาสมการพบว่าสมการมีความเหมาะสมและสามารถทำนายผลการทดลองได้ดี

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)