การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดิบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาบริษัท เยนเนอรัล สตาร์ช จำกัด

Main Article Content

อรุณ อุ่นไธสง

Abstract

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดิบของผู้ประกอบการผลิตแป้งมันสำปะหลังดิบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงงานกรณีศึกษาที่มีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 500 ตันแป้งต่อวัน ด้วยการประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีต้นทุนฐานกิจกรรมโดยศึกษาข้อมูลกิจกรรมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กิจกรรมการจัดซื้อ จัดหา การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย บรรจุภัณฑ์ และการบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมถึงกระบวนการผลิต จากนั้นทำการจำแนกและแยกประเภทกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุน การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาต้นทุน ผลการศึกษาพบว่ามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุน 5 กิจกรรมหลัก และ 12 กิจกรรมย่อย โดยมีมูลค่าต้นทุนกิจกรรมหลักคิดเป็นร้อยละดังนี้ ด้านบุคลากรร้อยละ 57.71 ต้นทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ร้อยละ 19.63 สำหรับต้นทุนกิจกรรม 12 กิจกรรมย่อย แบ่งเป็นต้นทุนการขนย้ายร้อยละ 22.45 และการบรรจุร้อยละ 18.09 ส่วนต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยพบว่า การจัดเก็บแป้งดิบมีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุดถึง 502.17 บาท รองลงมาคือการบริหารองค์กร 81.99 บาท ตามลำดับ และต้นทุนกิจกรรมที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุดคือการกำหนดราคามีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 3.20 บาท

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)