วงจรแปลงผันพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไม่มีหม้อแปลงสำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส

Main Article Content

ชลธี โพธิ์ทอง

Abstract

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งไม่สามารถป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้ากระแสสลับโดยทั่วไปได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องใช้วงจรแปลงผันพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งทำ หน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับเพื่อให้ได้ระดับแรงดันและความถี่ที่เหมาะสมกับระบบสายส่งบทความนี้ได้ทำการรวบรวมโครงสร้างและหลักการทำงานของวงจรแปลงผันพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไม่มีหม้อแปลงสำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟสทั้งที่มีใช้งานและที่ปรากฏในงานวิจัยในปัจจุบันจำนวน 8 วงจร พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลการเปรียบเทียบสมรรถนะและประสิทธิภาพของวงจรด้วย

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)