การฉีดยาแบบไร้เข็มด้วยลำพุ่งความเร็วสูง: อุปกรณ์และพฤติกรรมการฉีด

Main Article Content

วิระพันธ์ สีหานาม

Abstract

การฉีดยาด้วยลำพุ่งความเร็วสูง เป็นวิธีการนำส่งยาผ่านผิวหนังทางเลือก โดยจะนำส่งยาด้วยลำพุ่งของเหลวความเร็วสูงของตัวยาเอง ที่เจาะทะลุผ่านผิวหนังปราศจากการใช้เข็มและกระบอกฉีดโดยบทความนี้จะได้ทบทวนวรรณกรรมและรายงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และการฉีดยาด้วยลำพุ่งความเร็วสูง ซึ่งจะสนใจการศึกษาที่เกี่ยวกับการฉีดในผิวหนังมนุษย์เป็นหลักโดยจะอภิปรายปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ พฤติกรรมการทำงานของอุปกรณ์ การประเมินค่าทางการแพทย์ พลศาสตร์การไหลระหว่างกระบวนการสร้างลำพุ่งและการฉีดและกระบวนการฉีดของลำพุ่ง นอกจากนี้พฤติกรรมการเจาะของลำพุ่งบนผิวหนังจะถูกอธิบายอย่างชัดเจน ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของการนำส่งยาด้วยลำพุ่งความเร็วสูงจะดีขึ้นหากนำพฤติกรรมดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขในการออกแบบอุปกรณ์สุดท้าย จากช่องว่างของการศึกษาที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการวิจัยและพัฒนาการฉีดยาด้วยลำพุ่งความเร็วสูงที่ควรจะดำเนิน การในอนาคตได้ถูกนำเสนอในบทความนี้ด้วย

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)