การตรวจสอบสเปรย์เชื้อเพลิงและสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมเอทานอล

Main Article Content

เอกชัย สุธีรศักดิ์
เพ็ชรพงษ์ สุกใส
สราวุธ ฤทธิอร่าม
ศรัณย์ โพสาวัง
อติวิชญ์ สิริวิชัยกุล

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการสเปรย์เชื้อเพลิงและสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เกียร์สูงสุดและต่ำสุด โดยใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันดีเซลผสมแอนไฮดรัสเอทานอล (99.9%) ในอัตราส่วนร้อยละ 10-40 โดยปริมาตร ขณะที่การสเปรย์เชื้อเพลิงทดสอบจากเครื่องจำลองการฉีดเชื้อเพลิงที่ควบคุมโดยมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ ส่วนสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้มาจากการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีดตรง 4 สูบ 4 จังหวะที่ใช้สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังและใช้กระปุกเกียร์กลไกแบบ 5 เกียร์ ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่ใช้ทดสอบอยู่ระหว่าง 1000-2500 รอบต่อนาที และภาระงานสูงสุด ผลการทดสอบพบว่า น้ำมันดีเซลผสมเอทานอลไม่สามารถผสานกันและมีการแยกชั้นหลังจาก 2 5 18 และ 34 ชั่วโมง เมื่อใช้เอทานอลในสัดส่วนร้อยละ 40 30 20 และ10 ตามลำดับ ขณะที่การใช้น้ำมันดีเซลผสมเอทานอล ทำให้ความดันของการฉีดลดลงร้อยละ 13.25-34.94 และมุมสเปรย์เพิ่มขึ้น 2.74-10.27 องศาเมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซล ส่วนผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ตำแหน่งเกียร์ 5 พบว่าการใช้น้ำมันดีเซลผสมเอทานอล ทำให้กำลังงานของเครื่องยนต์ลดลงร้อยละ 2.50-20.73 และประสิทธิภาพทางความร้อนลดลงร้อยละ 0.09-13.16 ขณะที่ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.31-30.05 และความสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24-15.33 เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซล

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)