การออกแบบขนาดและรูปร่างของระบบแขนยึดจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ด้วยวิธีเรียนรู้แบบเพิ่มพูนโดยอาศัยกลุ่มประชากรแบบหลายเป้าหมาย

Main Article Content

ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร
สุจินต์ บุรีรัตน์

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอกระบวนการหาขนาดและรูปร่างเหมาะที่สุดเพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบ แขนยึดจับหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่ได้จากกระบวนการหาทอพอโลยีเหมาะที่สุดร่วมกับการกำหนดปัญหาออกแบบที่มีฟังก์ชันหลายเป้าหมาย สำหรับเพิ่มความถี่ธรรมชาติให้มากสุดในโหมดแรกของการส่ายด้านข้างขณะเดียวกันค่าความแข็งตึงของการดัดต้องต่ำสุดแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการออก แบบซึ่งประกอบด้วยความถี่ธรรมชาติในโหมดแรกของการดัดและการบิดตัว ส่วนการวิเคราะห์หาค่าคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างได้จากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับขั้นตอนวิธีเหมาะที่สุดที่ใช้คือวิธี เรียนรู้แบบเพิ่มพูนโดยอาศัยกลุ่มประชากรแบบหลายเป้าหมาย (MOPBIL) ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาขอบหน้าพาเรโตของปัญหาออกแบบพร้อมด้วยขนาด และรูปร่างเหมาะที่สุดของระบบแขนยึดจับหัวอ่าน/เขียนที่ได้จะถูกนำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินสมรรถนะ จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการออกแบบจริงของวิธีเรียนรู้แบบ เพิ่มพูนโดยอาศัยกลุ่มประชากรสำหรับออกแบบหาขนาดและรูปร่างเหมาะที่สุดของระบบแขนยึดจับหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)