การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการป้องกันมลพิษทางน้ำสำหรับกระบวนการย้อมฝ้ายในครัวเรือน บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

วรรณา สายแก้ว

Abstract

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการป้องกันมลพิษทางน้ำสำหรับกระบวนการย้อมฝ้าย บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทางเลือกและความเป็นไปได้ตามแนวทางการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการป้องกันมลพิษทางน้ำ ผลการศึกษาพบว่าการย้อมฝ้ายย้อมตามความต้องการของลูกค้า ขั้นตอนการย้อมไม่ซับซ้อน โดยนำวิธีการย้อมฝ้ายของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองบ่อมาพิจารณาพบว่าความเหมาะสมของ การลดปริมาณสีย้อมเป็นทางเลือกที่ใช้ในการพิจารณาครั้งนี้ โดยทำการลดปริมาณสีย้อมสังเคราะห์ 5 ระดับ ใน 5 เฉดสี ผลการศึกษาพบว่าการประเมินความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม และความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณสีย้อมที่ลดลง สำหรับทางด้านเทคนิค พบการตกสีในทุกกรณี ส่วนสีของฝ้าย พบว่าค่าแสดงสีของวัตถุ (a* และ b*) ค่าช่วงสี (hueangle) และค่าความเข้ม (C*) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ร้อยละ 95  และ ความเหมาะสมของการลดปริมาณสีย้อมในเฉดสีแดง เหลือง และเขียว คิดเป็นร้อยละ 36.19 สีน้ำเงิน และน้ำตาล คิดเป็นร้อยละ 24.13 และ 48.26 ตามลำดับ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)