การจัดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามเวลาจริงโดยการรักษาระดับความต้องการใช้ กำลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบไฟฟ้ากำลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการพลังงาน

Main Article Content

ธิรดา สามศรี
เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล

Abstract

รถยนต์ไฟฟ้า (Plug-in Electric Vehicles, PEVs)ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเปรียบได้กับการเพิ่มโหลดในระบบไฟฟ้า วิธีจัดการชาร์จที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าได้ งานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีจัดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองตามความ ต้องการของผู้ใช้ไฟ โดยที่ยังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพของระบบการจ่ายไฟได้อีกด้วย ทั้งยังช่วยปรับปรุงรูปแบบการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานวิจัยได้มีการพิจารณาถึงขนาดแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลาย (16 และ 24 กิโลวัตต์-ชั่วโมง) รวมทั้งใช้ฐานข้อมูลการสำรวจการเดินทางภาคครัวเรือนทั้งประเทศ กระทรวงคมนาคม สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการจำลองพฤติกรรมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า โดยฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่นำเสนอจะใช้เพื่อการจัดการตารางการเข้าชาร์จแบบ ตามเวลาจริง (real-time Scheduling) โดยอาศัยการแก้ปัญหาเพื่อได้คำตอบดีที่สุดโดยวิธีไบนารี ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสามารถของวิธีจัดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถปรับปรุงรูปแบบการใช้พลังงานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถรับประกันระดับพลังงานสะสมคงเหลือของรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)