กำลังรับแรงอัดและการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า

Main Article Content

นท แสงเทียน
ธนภร ทวีวุฒิ

Abstract

บทความนี้นำเสนอการศึกษากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าตัวอย่าง รูปทรงกระบอกและทรงลูกบาศก์มาตรฐานที่บ่มแห้งในอากาศอายุ 7, 14 28 และ 56 วัน และ การดูดกลืนน้ำที่ 28 วัน โดยผลิตคอนกรีตที่ค่าหน่วยน้ำหนักออกแบบในช่วง 800-1800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.45 และ 0.55 และอัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.25:1, 0.5:1, 1:1, 2:1 และ 3:1 รวมทั้งหมด 26 สูตร ส่วนผสม จากผลการศึกษาพบว่า (1) กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างรูปทรงกระบอกมีค่าระหว่าง 10.4-242 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทรงลูกบาศก์มีค่าระหว่าง 10.7-185 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ (2) ค่าร้อยละของการดูดกลืนน้ำพบอยู่ในช่วงร้อยละ 8.3-49.3 และ ปริมาณการดูดกลืนน้ำพบอยู่ในช่วง 140 -285.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับมอก. 2601-2556 พบว่าสูตรที่หน่วยน้ำหนักออกแบบ 1200, 1400, 1600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เทียบเคียงได้กับ มอก. 2601-2556 ชนิด C12, C14 และ C16 ตามลำดับ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)