การวิเคราะห์การจัดการจราจรของชุดทางแยกต่อเนื่อง กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่

Main Article Content

ชัยวัฒน์ ใหญ่บก
ปรเมศวร์ เหลือเทพ

Abstract

หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้ตอนล่าง ก่อให้เกิดการเดินทางภายในตัวเมืองหาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีปัญหาการจราจรติดขัดตามมาโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงเป็นอย่างมากบนช่วงถนนที่มีทางแยกต่อเนื่อง แต่แนวทางการจัดการจราจรในปัจจุบันมักพิจารณาทางแยกเป็นอิสระจากกัน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการวิเคราะห์การจัดการจราจรของชุด ทางแยกต่อเนื่องโดยใช้ถนนกาญจนวนิชช่วงระหว่างแยกคลองเรียนถึงแยกหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ระยะทาง1.25 กิโลเมตร แต่มีทางแยกต่อเนื่อง 4 จุด) เป็นกรณีศึกษา คณะผู้วิจัยได้สำรวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาเพื่อเสนอวิธีการจัดการจราจร และวิเคราะห์ลักษณะการจราจรจากการจัดการแบบทางแยกเดี่ยวเปรียบเทียบกับแบบชุดทางแยกโดยใช้แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาค จากผลการศึกษาพบว่า การจัดการจราจรแบบชุดทางแยกสามารถลดเวลาในการเดินทางความล่าช้า และความยาวแถวคอยของทุกทางแยกได้เฉลี่ยร้อยละ 31 27 และ 32 ตามลำดับ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนการจัดการจราจรบ่งชี้ว่าผลประโยชน์จากการวิเคราะห์กรณีปรับปรุงเฉพาะแยกคลองเรียนให้ผลคุ้มค่าที่สุด

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)