ปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสที่ตกค้างในพริกจากตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี และความเสี่ยงจากการบริโภค

Main Article Content

สุมนา ราษฎร์ภักดี
วิเชียร ศรีหนาจ
วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสในพริกและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคพริกที่ปนเปื้อนสารดังกล่าว โดยพื้นที่ปลูกพริกที่ศึกษาอยู่ในเขตตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคครอบคลุมกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งในและนอกพื้นที่ เพาะปลูกพริกจำนวนทั้งหมด  200 คน วิธีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเป็นการสัมภาษณ์โดยตรง ส่วนปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในพริกวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก็สโครมาโตรกราฟี-เอฟพีดี  ผลการวิเคราะห์สารตกค้างในพริกหลังฉีดพ่น 0-14 วัน  ตรวจพบสารเฉลี่ย 1.03-5.86 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าคงที่อัตราการย่อยสลายของสารโพรฟีโนฟอสในธรรมชาติ เท่ากับ 0.12 ต่อวัน ปริมาณการรับสัมผัสสารโพรฟีโนฟอสจากการบริโภคพริกเฉลี่ย คือ 1.08×10-4 ถึง 6.17×10-4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน  จากพฤติกรรมการบริโภคและการรับสัมผัสสารสามารถระบุความเสี่ยงโดยอาศัยค่าดัชนีบ่งชี้อันตราย (Hazard Quotient, HQ) แบบไม่ใช่สารก่อมะเร็งพบว่าค่าดัชนีบ่งชี้อันตรายสารโพรฟีโนฟอสค่าสูง กว่าค่าที่ยอมรับได้ (HQ > 1)

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)