การศึกษาการปรับกำลังแบบจำกัดดิวตี้ไซเคิลแบบอสมมาตร สำหรับงานเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำความร้อน

Main Article Content

บุญทัน ศรีบุญเรือง

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการปรับกำลังแบบการปรับดิวตี้ไซเคิลแบบอสมมาตรที่มีการจำกัดมุมดิวตี้ไซเคิล สำหรับงานเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำความร้อนด้วยวงจรอินเวอร์เตอร์แบบคลาสดีที่มีโหลดต่อแบบอนุกรมโดยการถ่ายเทพลังงานความร้อนผ่านเบ้าหลอมแกรไฟต์ทำให้ทองเหลืองหลอมปริมาณ 300 กรัม ภายในระยะเวลา 40 นาที โดยระบบมีการควบคุมให้ทำงานที่ความถี่สูงกว่าเรโซแนนซ์ที่ความถี่คงที่ตลอดย่านการทำงานทดสอบด้วยระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 170 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ จากหม้อแปลงสามเฟสแบบออโต้สวิตช์ทำงานที่ความถี่ประมาณ 35 กิโลเฮิรตซ์เป็นแหล่งจ่ายให้กับชุดขดลวดเหนี่ยวนำขณะทดสอบที่กำลังไฟฟ้า 883 วัตต์ 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)